Scores of tourists enjoy the Taj Mahal in Agra, India